ចានទឹកត្រជាក់

  • Water cooling plate and Vacuum brazing water cold plate

    ចានទឹកត្រជាក់ និងចានទឹកត្រជាក់ Vacuum brazing water

    កម្រិតផលិតផល/សេវាកម្ម ភាពប្លែក

    ផលិតផលទាំងអស់គឺជាការប្ដូរតាមបំណងមិនស្តង់ដារ។ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មដែលរួមបញ្ចូល R&D ការរចនា ការផលិត និងការលក់។យើងត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀត។ក្រុមសំខាន់គឺផ្អែកលើសាកលវិទ្យាល័យ South China University of Technology សម្រាប់ការរចនាកម្ដៅ ការក្លែងធ្វើ CFD និងការសិក្សាលទ្ធភាព។