ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ត្រូវការ​ជំនួយ?

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ

១៨៨២៤៣៦៧៤៣២

អ៊ីមែល

ទូរសារ

០៧៦៩-៨៩៩៣៩៥១១

អាស័យដ្ឋាន

ជាន់ទី 3 អគារ A, សួនឧស្សាហកម្ម Jinli, ក្រុង Dalingshan, ទីក្រុង Dongguan, ខេត្ត Guangdong ប្រទេសចិន